top of page

Karta Gwarancyjna

Na każdy produkt zakupiony w sklepie PERLA BOTTEGA udzielana jest Gwarancja według poniższych Warunków.

Klient ma prawo również do Zwrotu oraz Reklamacji Produktu, szczegóły podane są w Regulaminie Sklepu.

 

WARUNKI GWARANCJI

1. Karta Gwarancyjna określa uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji za wady fizyczne mebli wyprodukowanych przez Gwaranta.

2. Gwarantem jest PERLA BOTTEGA Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 7, 05-135 Wieliszew.

3. Gwarancja obejmuje meble wyprodukowane przez Gwaranta, zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej.  

4. Gwarancją nie są objęte meble zakupione przez Kupującego jako niepełnowartościowe, z ekspozycji, uszkodzone. Fakt ten Sprzedawca winien zaznaczyć w dokumencie sprzedaży.  

5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w meblu oraz za uszkodzenia będące bezpośrednim ich następstwem, w tym w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną mebla pod warunkiem jego prawidłowego zmontowania oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz konserwacji zgodnie z zaleceniami Gwaranta. 

6. Za wady nie są uznawane cechy indywidualne mebla związane z cechą zastosowanego do jego produkcji materiału (np. zgrubienia skóry, inne odcienie w ramach tego samego koloru, pofałdowania, plisowania etc.). 

7. Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest w czasie do okresu gwarancji. 

8. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące (liczony od daty wydania mebla Kupującemu). 

9. Data wydania mebla Kupującemu musi być potwierdzona przez Sprzedawcę na dokumencie wydania. W przypadku braku dokumentu wydania mebla z oznaczoną datą wydania mebla Kupującemu okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży mebla Kupującemu, określonej w dokumencie potwierdzającym jego zakup.

10. Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości oraz zgodności z zawartą umową sprzedaży, mebel powinien być sprawdzony przez Kupującego, co Kupujący winien potwierdzić w dokumencie wydania lub sprzedaży mebla.

11. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu - paragonem lub fakturą VAT.

12. W przypadku braku Karty Gwarancyjnej lub dowodu zakupu mebli, reklamacje nie będą rozpatrywane.

13. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na karcie gwarancyjnej.

14. Poza przypadkami wskazanymi w treści gwarancji Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w każdym przypadku uniemożliwienia Gwarantowi zrealizowania obowiązków wynikających z gwarancji. Utrata uprawnień następuje po bezskutecznym wezwaniu Kupującego do umożliwienia wykonania przez Gwaranta swoich obowiązków.

15. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.

16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady mebla.

 

 

ZGŁOSZENIE, WERYFIKACJA REKLAMACJI

1. W przypadku ujawnienia się wady mebla w okresie gwarancji Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia wady zgłosić reklamację.

2. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy, przy czym czas realizacji reklamacji liczony jest od daty zgłoszenia jej Gwarantowi. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać Gwarantowi zgłoszenie reklamacyjne w terminie 3 dni od jego otrzymania.

3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis wady mebla. Zgłoszenie jest ważne tylko za okazaniem dowodu potwierdzającego zakup mebla. Zakupu mebla winien zostać potwierdzony przez Sprzedawcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. W celu weryfikacji zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, Kupujący zobowiązany jest umożliwić Gwarantowi dokonanie sprawdzenia mebla w miejscu jego użytkowania. Jeżeli z uwagi na rodzaj wady nie będzie możliwym sprawdzenie mebla w miejscu jego użytkowania, Kupujący zobowiązany będzie, pod rygorem utraty praw z gwarancji, do wydania mebla Gwarantowi na czas do 14 dni roboczych. Gwarant nie ma obowiązku zapewnienia mebla zastępczego na czas niezbędny do weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

5. W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant poinformuje Kupującego o uznaniu reklamacji za zasadną lub za niezasadną.

6. W uzasadnionych przypadkach, Gwarant zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu weryfikacji reklamacji za wcześniejszym poinformowaniem Kupującego.

REALIZACJA REKLAMACJI

1. Reklamacje uznane przez Gwaranta za zasadne realizowane będą w terminie 30 dni roboczych, po uprzednim powiadomieniu Kupującego.

2. Gwarant zrealizuje reklamację w drodze nieodpłatnej naprawy lub wymiany mebla na nowy wolny od wad, jeśli naprawa okaże się niemożliwą do wykonania lub ekonomicznie niezasadną. O sposobie realizacji reklamacji decyduje Gwarant.

3. W przypadku decyzji Gwaranta o wymianie mebla na nowy, w sytuacji braku możliwości dostarczenia takiego samego mebla, Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru innego mebla z oferty Gwaranta.

4. W uzasadnionych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji reklamacji za wcześniejszym poinformowaniem Kupującego.

5. Naprawa zostanie dokonana w sposób najmniej uciążliwy zarówno dla Kupującego jak i Gwaranta w miejscu użytkowania mebla lub w uzasadnionych przypadkach w serwisie Gwaranta. O sposobie realizacji reklamacji decyduje Gwarant po wcześniejszym poinformowaniu Kupującego.

6. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Gwarantowi dokonanie naprawy mebla w miejscu jego użytkowania. Jeżeli z uwagi na rodzaj wady nie będzie możliwa naprawa mebla w miejscu jego użytkowania, Kupujący zobowiązany będzie, pod rygorem utraty praw z gwarancji, do wydania mebla Gwarantowi niezbędny do wykonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku zapewnienia mebla zastępczego na czas naprawy.

7. W przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Gwarant może zaproponować Kupującemu odpłatną naprawę na preferencyjnych warunkach.

8. Po zakończeniu realizacji przez Gwaranta reklamacji strony zobowiązane są spisać protokół, w którym stwierdzą prawidłowe wykonanie reklamacji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywanej naprawy.

 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA

1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku wad powstałych w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub pielęgnacji mebla oraz w szczególności w przypadkach:

Uszkodzeń, wad powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia, przenoszenia lub zmontowania, wad spowodowanych przez zwierzęta lub powstałych w związku z posiadaniem zwierząt, zalania mebli wodą lub innymi cieczami, niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia i zasad konserwacji.

Zasady użytkowania i konserwacji mebli

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Normalne warunki klimatyczne użytkowania mebli: – wilgotność względna powietrza 40-70% – temperatura 15-30 °C.
3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych grzejników.
4. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniem i obiciem.
5. Należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami. Czynniki te mogą również wpłynąć na uszkodzenie powłoki lakierniczej objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.
6. Elementów drewnianych nie wolno czyścić agresywnymi środkami.
7. Stoły i krzesła należy użytkować na równych powierzchniach.

 

ZASADY KONSERWACJI MEBLI

1. Meble należy regularnie odkurzać czysta i miękką szmatka. Może być ona sucha lub delikatnie zwilżona czystą wodą.

2. Zabrania się używania do konserwacji i czyszczenia mebli drewnianych jakimkolwiek chemicznym preparatem nawet gdy preparat taki jest do tego przeznaczony.

bottom of page